วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมตลาดโรงเรียน

- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการตลาด และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้ผลิต

- เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน

- เป็นการฝึกการวางแผนการลงทุน การทำงานเป็นทีม เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com